پایه دوم ابتدایی
نمونه سوالات،طرح درس،مقالات،روش های تدریس مناسب،خاطرات،ابتکارات و..........
سوالات فصل چهارم (ماده چيست ؟ )

سوالات فصل چهارم  (ماده چيست ؟ )    

1- ماده چيست ؟ به همه ي چيز هايي كه در اطراف ما هستند و ما آن ها را مي بينيم ،ماده مي گويند

 

2- سه حالت ماده را نام ببريد؟    1- جامد    2-   مايع    3-  گاز

 

3- جامد چيست ؟ به چيزهايي كه از خود شكل دارند جامد مي گويند.  مثل قند و ......

 

4- مايع چيست ؟ به چيزهايي كه ازخودشكل معيني ندارندوآن هارا در هرظرفي به ريزيم ،به شكل همان ظرف در مي آيند،مايع مي گويند .

 

5- گاز چيست ؟ گازها از خود شان شكل ندارندودر همه جا پخش مي شوند .

 

6- چند چيز نام ببريد كه جامد باشد ؟  قند – چوب – سنگ- آهن – كتاب –كليد و....

 

7- چند چيز نام ببريد كه مايع باشند؟  آب – روغن مايع- شير- نفت- شربت- نوشابه- بنزين و...

 

8- چند چيز نام ببريد كه گاز باشد ؟  هوا- اكسيژن-  بخار آب

 

9- شكل جامد آب چه نام دارد ؟   يخ

 

10- شكل گاز آب چه نام دارد؟   بخار

 

11- آيا آب هميشه مايع است ؟   نه خير

 

12- چه كنيم تا آب جامد يا گاز شود ؟ اگر آب را در جاي سرد مثل يجچال قرار دهيم جامد مي شود.

و اگر آب را گرما دهيم گاز (بخار ) مي شود .

 

13- يك كيسه ي پلاستيكي را باد مي كنيم سپس باد آن را خالي مي كنيم ماده اي از آن بيرون مي آيد اين ماده ..........گاز نام دارد.و هوا ......... است .  گاز – گاز

 

14- به موادي كه با تغيير جا،شكل آن ها تغيير نمي كند. ........مي گويند ؟  جامد

 

15- به موادي كه با تغيير جا ،شكل آن ها تغيير مي كند........... مي گويند ؟  مايع

 

16- وقتي آب به صورت يخ در مي آيد ، حالت ........... دارد؟  جامد

 

17- وقتي آب به صورت بخار از كتري بيرون مي آيد ، به شكل ..........در مي آيد ؟  گاز

 

18- آب ليمو يك ماده ي ........... است ؟  مايع

 

19- مايع ها در اثر گرما و حرارت به ..............تبديل مي شوند ؟    گاز

20- مسواك يك ماده ي ............است ؟  جامد

 

21- به موادي كه از خودشان شكل ندارند و در همه جا پخش مي شوند ........مي گويند ؟   گاز

 

22- به چيزهايي كه از خودشان شكل دارند............مي گويند ؟    جامد

 

23- ...........و.............دو ماده ي مايع خوراكي هستند ؟      روغن – آب ليمو

 

24- ..........و ...........دو ماده ي مايع غير خوراكي هستند ؟   بنزين – نفت

 

25- ..........و............دو ماده ي جامد خوراكي هستند ؟   برنج – قند

 

26- ..........و............دو ماده ي جامد غير خوراكي هستند ؟  آهن-  سنگ

 

27- ..........و...........دو ماده ي گاز هستند ؟   هوا -  بخار

 


28- كدام يك از موارد زير مايع است ؟    بخار آب            شير             دفتر  

 

29- كدام يك از موارد زير جامد است ؟   سركه            اكسيژن             سنگ        

 

30- بخار آب كدام حالت ماده است ؟    جامد               مايع                  گاز        

 

31- اگر يخ كم كم گرم شود به چه حالتي در مي آيد ؟   مايع           گاز           جامد

 

لينك اين صفحه
Copyright By deltau - This Template Designed By HOTWEBS