پایه دوم ابتدایی
نمونه سوالات،طرح درس،مقالات،روش های تدریس مناسب،خاطرات،ابتکارات و..........
...................فصل دوم

فصل دوم  ( محل زندگي جانوران و گياهان )

 

 

1- كدام يك از جانوران زير در جنگل زندگي مي كنند ؟ گربه      پلنگ              گا و      

 

2- كدام يك از جانوران زير هم در آب هم در خشكي زندگي مي كنند ؟ ماهي       قورباغه     نهنگ          

 


3- كدام يك از جانوران زيرفقط در آب زندگي ميكنند؟ سنجاقك             خرچنگ            ماهي         

 

4- كدام يك از جانوران زير در بيابان زندگي مي كنند؟  ميمون            عقرب           شير

 


5- كدام يك از جانوران اهلي نيست؟ روباه     **       مرغ                 گربه      

 

6- كدام گروه از جانوران زير در بيابان زندگي مي كنند؟     عقرب -  موش – گربه- رتيل       

 

مار مولك- عقرب- موش               

 

7- گياهان و جانوران كدام ناحيه به آب كمي نياز دارند؟ جنگل          روستا           بيابان    

 

8- گياهان كدام ناحيه رشدبيشتري دارند؟ جنگل              بيابان          شهر و روستا

 


9- محل زندگي كدام جانور با بقيه فرق دارد؟ خرس             سگ              زرافه         

 

10- در جنگل .......................زيادي زندگي مي كنند؟ (جانوران و گياهان )

 

11- جانوران و گياهان زيادي در كنار آب ها يعني ..........،...........،..........زندگي ميكنند؟(رودخانه  و درياچه ها و درياها )

 

12- جانوران داخل آب از........و..........براي غذا خوردن استفاده ميكنند؟(ازگياهان و جانوران داخل آب )

 

13- در بيابان.........بسيار كم مي بارد و هوا بسيار........ است؟ (باران- گرم )

 

14- جانوران اهلي مي توانند در كنار..............زندگي كنند ؟ (انسان ها )

 

15- محيط زندگي را بايد..........و...........نگه داريم؟ (تميز و پاكيزه )

 

16- ........،..........،..........محيط زندگي ما را آلوده مي كند؟(دود ماشين هاوكارخانه ها-زباله ها)

 

17- چرا جنگل جاي مناسبي براي رشد گياهان و جانوران است؟(چون باران زياد مي بارد و هوا معتدل وخوب است )

 

18-چند جانورراكه درجنگل زندگي مي كنند نام ببريد؟ (پلنگ-شير-ميمون-زرافه-فيل-خرس و ....)

 

19- دو جانور نام ببريد كه فقط در آب زندگي مي كنند؟ (ماهي- نهنگ )

 

20- دو جانور نام ببريد كه هم در آب هم در خشكي زندگي مي كنند؟(قورباغه- خرچنگ )

 

21- جانوراني كه در آب زندگي مي كنند چه غذايي مي خورند؟ (غذاي خود را از گياهان و جانوراني كه در آب هستند به دست مي آورند.)

 

22- دو گياه نام ببريد كه در آب زندگي مي كنند؟ ( جلبك – نيلوفر آبي )

 

23- بيابان براي زندگي چه گياهان و جانوراني مناسب است ؟ (1- گياهان كوتاه قد با برگ هاي كلفت و سوزني شكل 2- گياهاني كه به آب كمي نياز دارند 3- جانوراني كه آب را در بدن خود ذخيره مي كنند )

 

24- چند جانور را كه در بيابان زندگي مي كنند نام ببريد؟ (عقرب-رتيل-آفتاب پرست-سوسمار- )

 

25- چرادربيابان ها جانور و گياه كم است؟ (چون هوا بسيار گرم و بارندگي بسيار كم است)

 

26- به چه جانوراني اهلي مي گويند؟ (به جانوراني كه در كنار انسان زندگي ميكنند اهلي ميگويند )

 

27- چه چيز هايي شهر وروستاي ما را آلوده ميكنند؟ (زباله ها- كارخانه ها- ما شين ها )

لينك اين صفحه
Copyright By deltau - This Template Designed By HOTWEBS