پایه دوم ابتدایی
نمونه سوالات،طرح درس،مقالات،روش های تدریس مناسب،خاطرات،ابتکارات و..........
طرح درس بخوانیم پایه دوم

                  گام اول: مشخصات کلی طرح درس

               نام درس: فارسی بخوانیم      پایه: دوم         موضوع درس: پرچم        

1-اهمیت پرچم   2- موارد استفاده و کاربرد پرچم    3- رنگ های پرچم    4-  پرچم سایر کشورها     5- استقلال کشور

عناوین فرعی رئوس مطالب

                                                    ویژگی های عمومی فراگیران

توانایی ذهنی دانش آموزان

وضعیت اقتصادی و اجتماعی دانش آموزان

سن دانش آموزان

توانایی کسب شناخت را تا سطح ارزشیابی ، کسب مهارت را تا سطح اجرای مستقل و کسب عاطفه را تا سطح تعهد نسبت به ارزش ها دارند.

 

کارگر30 درصد

کشاورز 40 درصد

کارمند 30 درصد

8 تا 9

 

                                          گام دوم: تحلیل و تنظیم هدفهای آموزشی

اهداف جزیی درس

اهداف کلی درس

1-با رنگهای مختلف پرچم آشنا شود.

2- به جایگاه هرکدام از رنگهای پرچم پی ببرد.

3-با پرچم بعضی از کشورهای دیگر  آشنا شود.

4-با موارد استفاده از پرچم آشنا شود.

5- بتواند با کاغذ رنگی پرچم کشورش را بسازد.

6-تقویت روخوانی و روان خوانی.

7-آشنایی با برخی کلمات که در جاهای مختلف معانی مختلفی دارند.

8-تقویت قدرت گفتگو و تبادل نظر با دیگران.

9-ایجاد روحیه نشاط از طریق اجرای نمایش.

10- ایجاد علاقه و انگیزه به کتاب و کتاب خوانی.

آشنایی با پرچم و اهمیت آن

                                                                                 

اهداف رفتاری

1-موارد استفاده از پرچم را بیان می کند( درک و فهم)

2رنگ های پرچم و نشانه ها و نماد آن ها را توضیح می دهد. (درک و فهم)

3- در باره اهمیت پرچم با یکدیگر گفتگو می کنند. ( تجزیه و تحلیل )           

4-با پرچم سایر کشورها آشنا می شود. ( دانش )

حیطه شناختی

1-نسبت به پرچم کشورش ابراز علاقه می کند.( ارزش گذاری)

2-پرچم را نشانه ی استقلال کشورش می داند. ( ارزش گذاری )

حیطه عاطفی

1-با کاغذ رنگی پرچم کشورش را می سازد. ( اجرای مستقل)

2-با دوستان خود به بحث و تبادل نظر می پردازند. 

حیطه روانی- حرکتی

                                              گام سوم تحلیل موقعیت آموزشی

فعالیت های دانش آموز

فعالیت های معلم

1-سلام

2-پاسخ دادن

3-همکاری با سایر اعضای گروه

4-گوش دادن و توجه به معلم

5-انجام تکالیف

6- حفظ نظم در حین انجام فعالیت ها

1-سلام  احوال پرسی

2-حضور و غیاب

3-دقت در وضع جسمی و روانی افراد

4-فراهم آوردن امکانات لازم

5-کمک و نظارت بر فعالیت های گروهی

6- نشان دادن پرچم سایر کشورها

7-ارائه تدریس

8-دادن تکلیف

              گام چهارم: تحلیل و تعیین محتوا و روشهای تدریس و وسایل کمک آموزشی

مفاهیم کلیدی

مدل کلاس و نحوه ی تعامل و گروهبندی

محتوای آموزشی و مواد آموزشی

رسانه ها و وسایل آموزشی مورد نیاز

روش تدریس

استقلال- صلح

 

دایره ای

کتاب درسی بخوانیم و بنویسیم.

کتاب- پرچم ایران  پرچم سایر کشورها-

بحث گروهی

                                  

گام پنجم : تحلیل و تعیین نظام ارزشیابی

1-ارزشیابی از درس قبل

2-پرسش از رنگ های پرچم ایران

ارزشیابی ورودی

1-اهمیت پرچم را بیان کنید.

2- پرچم ایران چه رنگهایی دارد و هرکدام نشانه ی چیست؟

ارزشیابی تکوینی

1-پرچم یک کشور نشانه ی چیست؟

2-هرکدام از رنگ های پرچم ایران نشانه ی چیست؟

ارزشیابی پایانی

                                   

   گام ششم: تعیین تکلیف تکمیلی

مطالب گفته شده را مرور کرده و اشکالات احتمالی را برطرف کرده.

جمع بندی مطالب درس

 

از بچه ها می خواهیم برای جلسه بعد پرچم ایران را بسازند و به کلاس بیاورند.

تکالیف مربوطه در کتاب بنویسیم را انجام بدهند.

تعیین تکلیف

 

                                       

 

گام هفتم

آمادگی

در این قسمت معلم هدف درس را که همان آشنا شدن با پرچم ایران و اهمیت آن است با ایجاد انگیزه در شاگردان آغاز می کند.

توضیح

در باره پرچم کشورمان و رنگ های تشکیل دهنده ی آن و اینکه هرکدام از رنگها نشانه ی چیست با دانش اموزان گفتگو می کنیم.

گفتگو با اعضای گروه

در این مرحله دانش آموزان با سایر اعضای گروه خود بحث و تبادل اطلاعات کرده و پرچم سایر کشورها را که موجود می باشد بررسی کرده.

سنجش

در این مرحله پرسش هایی را که از قبل آماده کردیم از دانش آموزان پرسش به عمل می آوریم.

 

لينك | نوشته شده در ۹۰/۰۹/۰۵ساعت 11:47 توسط کرابی |
طرح درس ریاضی پایه دوم ابتدایی

طرح درس ریاضی پا 
یه ی دوممشخصات 
کلی:                            

 هدف کلی طرح : 
توانایی  دانش آموزان برای انجام تفریق دو رقمی  با
 
انتقال  

 اهداف جزیی 
:1-آموزش تفریق با انتقال     2-تقویت مهارت گوش دادن 
 
برای درک مفهوم تفریق با انتقال      4-تشخیص
 
ودرک نیاز به انتقال در بین دهگان و...      5- توانایی نوشتن تفریق
 
های با انتقالاهداف 
رفتاری                   حیطه شناختی :1-دانش آموز 
بایدتفریق  رابشناسد.    2-مواردی را ا که 
نیاز به انتقال  دارند را دسته بندی کند.
 3-اشکال مربوط به 
تفریق های با انتقال  را بشناسند.4-بتواند تفریق 
را بر روی شکل انجام دهد.     
حیطه عاطفی :1-دانش آموزان 
نسبت به تفریق وتفریق با انتقال نگرش مثبت کسب کنند    
   
2-در فعالیت ها همکاری گروهی کنند   3-با دوستان خود ارتباط
 
برقرار کنند   4-بادقت فعالیتهای کلاس 
را زیر نظر گرفته ودر آن شرکت می کنندحیطه روانی حرکتی 
:

 1-دانش آموزان 
اعمال را با دقت وصحت وظرافت کافی انجام می دهند     2-در استفاده از
 
وسایل مهارت کسب می کنند    3- بین دست وچشم هماهنگی ایجاد می
 
کنند       4- تفریق ها را  بی غلط پاسخ می دهند.
 
 وسایل آموزشی 
مورد نیاز :منابع انسانی 
: دانش آموزان وآموزگار

 منابع غیر انسانی 
:کتاب مداد  نان وپنیر ووسایل نوشتاری روی تابلو
 ویژگیهای سنی 
دانش آموزان ونظر یه های رشد ویاد گیریکشور های زیادی 
در دنیا پایه های آموزش خود را بر اساس یافته های ژان پیاژه سامان
 
بخشیده اند زیرا او مدت شصت سال در باره مسائل رشد زبان تفکر داوری و استدلال ،رشد
 
وجدان ، شناخت شناسی ،چگونگی یادگیری کودکان ونوجوانان فعالیت پرباری داشته است به
 
عقیده ی او دانش آموزان درروند زندگی به کسب تجربه می پردازند .آنان تجارب اکتسابی
 
را با الگو های رفتاری موجودشان می آمیزندو به خاطر عدم هماهنگی کامل محتویات ذهنی
 
وآموخته ها از طریق انطباق انگاره های نوینی را پدید می آورند واصطلاحا درون سازی
 
می کند ویاد گیرنده برای آموزش جدید از طریق برون سازی ساختار ذهنی را متناسب با
 
تجارب نوین تغییر می دهد.هر اندازه در محیط یاد گیری محرک زیاد باشد بر فراوانی درو
 
ن سازی وبرون سازی افزوده می گردد نتیجه ی فعالیت های مربوط به دوفرایند یاد شده
 
دست یابی به تعادل یا یادگیری است .مراحل رشد شناختی ژان پیاژه که معرف خاص وعام
 
میباشد اگر چه لازم است ولی برای جلوگیری از اطاله مطلب وهمچنین اطلاع عزیزان
 
صاحبنظر از آن صرف نظر می شود .باری ودزروث با 
مطالعه آثار مربوط به رشد عقلانی ،که از سوی متخصصان روانشناس ومربی تدارک دیده شده
 
بود خلاصه ای از دیدگاههای آنان را درباره ی تدریس ویاد گیری بدین شرح بیان کرده
 
اند نخست باید ساخت شناختی دانش آموزان در آنها پدید آمده وتغییر حاصل شود اصل دوم
 
تمیز دادن انواع دانش است اصل سوم مربوط به نقش محیط اجتماعی است یادگیرنده دانش
 
منطقی واجتماعی را به نحو مطلوبی از دانش آموزان دیگر می آموزد آنان منبعی از
 
انگیزش واطلاعات را به شکل کلامی یا زبانی مهیا می کنند که باساختار شناختی یکدیگر
 
همخوان می شوددزورث بااستفاده از اصول یاد شده سه نقش برای معلم پیشنهاد می کند که
 
سو گیری آنها بر مبنای رویکرد   پیاژه ای است 1- سازمان
 
دهنده ی محیط یادگیری 2- سنجش کننده ی تفکر دانش آموزان 3- پایه گذار
 
فعالیت های گروهی (به ویژه بازی وبخش ها)طبق نظر ژان 
پیاژه شش اصل برای آموزش ریاضی عرضه می شود1- توجه به رشد ساختار شناختی یاد
 
گیرنده: مثلا آموزش عدد زمانی آغاز می شود که ساختار شناختی یاد گیرندگان تا آن حد
 
رشد کرده باشد 2-پیش از آغاز آموزش نمادهای صوری باید ساختار های شناختی رشد کرده
 
باشند :مثلا فهم کودکان از نماد نوشتاری ،عموما پس از گذراندن دوره مفاهیم ملموس
 
اتفاق می افتد 3- پیش از آنکه منطق ساده فهمیده شود نباید بر ارائه دانش پیچیده
 
تاکید گردد 4-کودکان پیش از آنکه مصرف کننده پیش ساخته های فکری بزرگسالان باشند
 
باید فرصت کشف رابطه های ریاضی را داشته باشند 5-معلمان باید به ماهیت اشتباهات
 
درسی دانش آموزان توجه نشان دهند. اشتباه کودکان در حل مسائل ریاضی می تواند بیانگر
 
تلاش فکری آنان برای حل مسئله باشد 6-برای یادگیری بهینه باید فضای مناسبی
 
ایجاد شود .شکل مستقیم آموزش فقط انباشتن ذهن کودک از رویه های
 
محاسباتی وداده های ریاضی است .مراحل اجرای این 
روش در تدریس شامل سه مرحله می شود که به طور خلاصه عبارتند از رویارویی با تکلیف
 
یا موضوع جدید ویا مسئله درسی است مرحله دوم جستجوی پاسخ های دانش آموزان در باره
 
سئوال های مربوط به یافته هایشان است ومرحله سوم انتقال است بدین ترتیب که یاد
 
گیرنده پس از شکل گیری دانش بتواند آموخته های خود را در موقعیت های گوناگون به کار
 
گیرد .
 روش 
تدریس مبتنی بر بازی
 :وفق دیدگاه 
فراستوکلین بازی صورت جهانی دارد وبرای هر کسی ضروری است پیچر، لشر،فاینبرگ وبراون
 
اظهار می دارند که یادگیری بهینه بابازی محقق می شود .بازی کارکرد های زیادی دارد
 
که همه برای دانش آموزان حائز اهمیت است بازی فعالیتی است که اگر به شکل هدفمند
 
اجرا شود فرصتی برای پرورش خلاقیت در کودک می شود بازی همچون خلاقیت شکلی از سبک
 
شناختی است کودکان در جریان بازی مفاهیم علوم، اجتماعی وریاضی را یاد می گیرند .روی
 
هم رفته بازی سه نوع دارد :شناختی ،تخیلی واجتماعی که بازی مورد نظر برای استفاده
 
در این درس از نوع اجتماعی می باشداما اولین امویک به طور کلی بازی را برای دبستان
 
وپیش دبستان دودسته خود انگیخته وبرنامه ریزی شده می داند اما شاید دودسته آموزشی
 
وغیر آموزشی پسندیده تر باشد تفاوت میان این دو در هدف هایی است که صاحبنظران برای
 
بازی قائل می شوند بازی های آموزشی خود انواع بسیار دارد ونقش کلیدی معلم در آن است
 
که به آن ارزش آموزشی بدهد وآن را هدفمند سازد در بیشتر مدارس نیز عملی بودن بازی
 
های نمایشی ودست ورزی وبدنی امکان پذیر است برای نتیجه گیری بهتر باید فعالیت های
 
مورد علاقه کودک در بازی گنجانده شود .آشنایی معلم با امکانات وشرایط ومنابع مورد
 
نیاز بازی لازم است اگر چه نظارت معلم عنصر مهمی است اما نباید کودک را درانجام
 
بازی خیلی محدود کرد ونباید عنصر تفریح را از بازی گرفت مولفه های بازی عبارتند از
 
شروع بازی اهداف ،قواعد ،رقابت تعامل ،نقطه ی پایان وبازده بازی
 
.برای آموزش از 
طریق بازی مزایای زیادی بیا ن کرده اند مانند بازی شکل تجربی آموزش است ،بازی بخشی
 
از واقعیت را تفسیر می کند ،بازی فرصت مشارکت را برای همه ی دانش آموزان به طور
 
مساوی فراهم می کند بازی یادگیری از طریق همشاگردی را ترغیب می کند ،یاد گیری از
 
این طریق سریع تر است ،بازی ارزش انگیزه آفرینی را د رکودک برمی
 
انگیزد و...

 مراحل بازی 
عبارتند از بیان هدف ،شرح بازی،اجرا،نتیجه گیری
 
وارزشیابی

 

لينك | نوشته شده در ۹۰/۰۹/۰۵ساعت 11:41 توسط کرابی |
برای دریافت اطلاعات بیشتر با 09141936686تماس بگیرید

                خوش آمدید

لينك | نوشته شده در ۸۷/۱۱/۱۸ساعت 23:52 توسط کرابی |
................طرح درس بخوانيم..................

 موضوع : از همه مهربان تر

هدف هاي درس :


1 ـ آشنايي دانش آموزان با مفهوم دعا


2 ـ تشويق دانش آموزان به انجام عبادت و دعا


۳ ـ آشنايي با طرز رفتار با بزرگترها وکوچکترها


 ۴ ـ ذکر نام چند دعا و حفظ کردن چند دعاي کوتاه توسط دانش آموزان


 5 ـ شرکت در انجام مراسم صبحگاهي و قرائت دعا براي ساير دانش آموزان


 ارزشيابي تشخيصي :


 


 


ادامه مطلب

لينك | نوشته شده در ۸۷/۱۱/۱۵ساعت 0:6 توسط کرابی |
Copyright By deltau - This Template Designed By HOTWEBS